NORME din 22 noiembrie 2006 (*actualizate*)

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

(actualizate pana la data de 4 martie 2008*)

EMITENT:     GUVERNUL

----------------

    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 4 martie 2008, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008.

 

    CAP. I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) In aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, denumita in continuare ordonanta de urgenta, sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP, pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice pentru:

    a) aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa si cerere de oferte;

    b) aplicarea, partial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achizitie publica prevazute la art. 18 din ordonanta de urgenta.

    (2) SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice pentru utilizarea licitatiei electronice, astfel cum este prevazuta aceasta modalitate speciala de atribuire a contractului de achizitie publica la art. 161-169 din ordonanta de urgenta.

    (3) SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrari, a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor art. 19 din ordonanta de urgenta.

    ART. 2

    Transmiterea spre publicare in SEAP a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire, astfel cum sunt prevazute la art. 47 din ordonanta de urgenta, se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre autoritatile contractante inregistrate in SEAP.

 

    CAP. II

    Inregistrarea si reinnoirea inregistrarii in SEAP

 

    SECTIUNEA 1

    Dispozitii generale

    ART. 3

    Orice autoritate contractanta, precum si orice operator economic au obligatia de a solicita inregistrarea si, respectiv, reinnoirea inregistrarii in SEAP, cu respectarea conditiilor si procedurii reglementate prin prezentele norme.

    ART. 4

    (1) Inregistrarea si reinnoirea inregistrarii in SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP.

    (2) Procedura electronica pentru inregistrarea si reinnoirea inregistrarii, atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici, se publica in SEAP, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

    ART. 5

    Autoritatile contractante si operatorii economici care solicita inregistrarea sau reinnoirea inregistrarii in SEAP raspund pentru corectitudinea datelor si informatiilor transmise in cadrul procedurii de inregistrare si/sau reinnoire a inregistrarii si au obligatia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenita in legatura cu aceste date si informatii, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la producerea respectivelor modificari.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Conditiile si procedura inregistrarii in SEAP

    ART. 6

    (1) Procedura de inregistrare in SEAP a autoritatilor contractante cuprinde urmatoarele faze:

    a) completarea on-line a formularului de inregistrare disponibil in SEAP;

    b) transmiterea unei cereri de inregistrare adresate operatorului SEAP, semnata de reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de persoana imputernicita expres sa o reprezinte pe aceasta in relatiile cu tertii, situatie in care va fi transmisa o copie certificata de pe actul de imputernicire;

    c) transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de inregistrare si a instructiunilor de utilizare a acestuia, dupa finalizarea fazelor prevazute la lit. a) si b).

    (2) Procedura de inregistrare in SEAP a operatorilor economici cuprinde urmatoarele faze:

    a) completarea on-line a formularului de inregistrare disponibil in SEAP;

    b) transmiterea unei cereri de inregistrare adresate operatorului SEAP, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita expres sa il reprezinte pe acesta in relatiile cu tertii, situatie in care va fi transmisa o copie certificata de pe actul de imputernicire;

    c) transmiterea de documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;

    d) transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de inregistrare si a instructiunilor de utilizare a acestuia, dupa finalizarea etapelor prevazute la lit. a), b) si c).

    (3) Sucursalele, agentiile si orice alte sedii secundare fara personalitate juridica ale unui operator economic nu pot fi inregistrate in SEAP.

    (4) Documentele prevazute la alin. (2) lit. c) trebuie sa fie conforme cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.

    ART. 7

    Prin completarea formularului de inregistrare, autoritatea contractanta si operatorul economic isi asuma un angajament de confidentialitate si de protectie a informatiilor existente in cadrul SEAP, inclusiv a informatiilor care asigura accesul in acest sistem informatic.

    ART. 8

    (1) Cererea de inregistrare prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. b) si la alin. (2) lit. b) trebuie completata utilizandu-se formularul disponibil in cadrul SEAP si se transmite in forma electronica, semnata cu semnatura electronica extinsa a solicitantului, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

    (2) In termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire in forma electronica, semnata cu semnatura electronica a operatorului SEAP.

    (3) In cazul in care cererea nu poate fi transmisa in conditiile prevazute la alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin posta, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmisa se inregistreaza la registratura operatorului SEAP.

    ART. 9

    (1) Operatorul SEAP are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii contractante si/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de inregistrare si instructiunile de utilizare a acestuia, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii cererii de inregistrare, in conditiile completarii corecte si complete a formularului de inregistrare.

    (2) In cazul in care informatiile sau, dupa caz, documentele solicitate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) sunt incorecte si/sau incomplete, operatorul SEAP are obligatia de a solicita autoritatii contractante si/sau operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de inregistrare si instructiunile de utilizare se transmit in termenul prevazut la alin. (1), incepand cu data primirii informatiilor si documentelor corecte si complete.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Conditiile si procedura reinnoirii inregistrarii in SEAP

    ART. 10

    (1) Certificatul digital de inregistrare in SEAP este valabil pe o perioada de 2 ani de la data emiterii acestuia, atat in cazul autoritatilor contractante, cat si al operatorilor economici.

    (2) Certificatul de inregistrare in SEAP se reinnoieste la fiecare 2 ani, respectandu-se procedura electronica stabilita de operatorul SEAP.

    (3) In cazul in care, din motive de natura tehnica, anterior expirarii perioadei de valabilitate, certificatul de inregistrare in SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmeaza a fi reinnoit cu respectarea procedurii de reinnoire.

    (4) In situatia prevazuta la alin. (3), operatorul SEAP are obligatia de a-i informa in timp util pe toti utilizatorii acestui sistem informatic, atat autoritati contractante cat si operatori economici, cu privire la data pana la care trebuie reinnoit certificatul.

    ART. 11

    Procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP atat a autoritatilor contractante, cat si a operatorilor economici cuprinde urmatoarele faze:

    a) transmiterea unei cereri de reinnoire a inregistrarii adresate operatorului SEAP, semnata de reprezentantul legal al autoritatii contractante si/sau al operatorului economic ori de persoana imputernicita expres pentru reprezentare in relatiile cu tertii, situatie in care va fi transmisa o copie de pe actul de imputernicire;

    b) transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de reinnoire a inregistrarii si a instructiunilor de utilizare a acestuia, dupa finalizarea primei etape.

    ART. 12

    (1) Cererea de reinnoire a inregistrarii, prevazuta la art. 11 lit. a), trebuie sa cuprinda mentiuni explicite cu privire la eventualele modificari ale datelor si informatiilor existente in SEAP, referitoare la solicitantul respectiv, precum si acceptarea prelungirii valabilitatii angajamentului de confidentialitate si de protectie a informatiilor asumat cu ocazia inregistrarii in SEAP.

    (2) Prevederile art. 8 si 9 se aplica in mod corespunzator si pentru procedura de reinnoire a inregistrarii.

 

    CAP. III

    Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice

 

    SECTIUNEA 1

    Licitatia deschisa

    ART. 13

    Licitatia deschisa prin mijloace electronice se initiaza prin completarea formularului specific prevazut la art. 2.

    ART. 14

    (1) In cazul in care autoritatea contractanta decide sa utilizeze optiunea prevazuta la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta, atunci aceasta va transmite spre publicare in SEAP si documentatia de atribuire, sub forma unui fisier electronic.

    (2) Operatorul SEAP are obligatia de a asigura oricarui operator economic inregistrat in SEAP accesul liber si nerestrictionat la fisierul electronic cuprinzand documentatia de atribuire.

    ART. 15

    (1) Dupa data publicarii anuntului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitatie deschisa prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatiile solicitate in mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.

    (2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita indeplinirea de catre candidati a unor criterii de calificare, aceasta are obligatia de a introduce in SEAP informatii referitoare la forma si conditiile in care se demonstreaza indeplinirea de catre operatorii economici a acestor criterii, precum si termenul in care estimeaza ca va finaliza verificarea indeplinirii criteriilor de calificare.

    (3) Autoritatea contractanta nu are dreptul sa solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul sa modifice informatiile de natura sa afecteze functionarea sistemului informatic, dintre cele prevazute la alin. (1), cum ar fi, fara a se limita la cele ce urmeaza:

    a) criteriile de calificare si selectie;

    b) criteriile de atribuire si, dupa caz, factorii de evaluare si/sau algoritmul de calcul;

    c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrarilor;

    d) codul CPV.

    (4) In situatia in care se constata erori sau omisiuni cu privire la informatiile prevazute la alin. (3), autoritatea contractanta are obligatia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerandu-se, implicit, ca se indeplinesc conditiile prevazute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta.

    ART. 16

    Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta.

    ART. 17

    (1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.

    (2) Atat elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrarilor ofertate, cat si elementele propunerii financiare sunt transmise in SEAP de catre operatorul economic.

    (3) In cazul in care, in scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

    (4) In cazul in care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma si utilizandu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta cu privire la regulile de comunicare si transmitere a datelor.

    ART. 18

    Dovada constituirii garantiei de participare, in cazul in care aceasta este solicitata, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) si (4) referitoare la transmiterea documentelor in format electronic.

    ART. 19

    (1) In cazul in care prin documentatia de atribuire s-a solicitat indeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc in SEAP, impreuna cu oferta, si informatiile necesare demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, in conditiile solicitate de catre autoritatea contractanta.

    (2) In situatia in care pentru a demonstra indeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractanta a solicitat prezentarea unor documente, prevederile art. 17 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

    (3) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmeaza sa fie furnizate in cursul indeplinirii viitorului contract, caz in care trebuie sa precizeze in cuprinsul documentatiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.

    ART. 20

    (1) Verificarea modului de indeplinire a criteriilor de calificare de catre fiecare ofertant si responsabilitatea rezultatului acestei verificari revin comisiei de evaluare constituite in cadrul autoritatii contractante.

    (2) In situatia in care constata ca nu este posibila respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatii cu privire la prelungirea acestui termen.

    ART. 21

    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertanti.

    (2) Dupa finalizarea verificarilor prevazute la alin. (1) si la art. 20 alin. (1), comisia de evaluare introduce in SEAP, utilizand facilitatile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile, precum si ale ofertantilor ale caror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

    (3) In cazul in care criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce in SEAP si punctajul obtinut de fiecare oferta admisibila prin aplicarea factorilor de evaluare de natura tehnica prevazuti in documentatia de atribuire.

    ART. 22

    (1) Propunerile financiare transmise de ofertanti in SEAP nu sunt accesibile autoritatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor prevazute la art. 20 si 21.

    (2) Dupa transmiterea catre SEAP a informatiilor prevazute la art. 21 alin. (2) si, dupa caz, a informatiilor prevazute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autoritatii contractante, in mod automat, la informatii privind:

    a) propunerile financiare ale ofertantilor ale caror oferte au fost considerate admisibile;

    b) clasamentul ofertantilor ale caror oferte au fost considerate admisibile.

    ART. 23

    (1) In cazul in care criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este "pretul cel mai scazut", clasamentul este realizat prin ordonarea in mod crescator a preturilor prevazute in propunerile financiare.

    (2) In cazul in care criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", clasamentul este realizat prin ordonarea in mod descrescator a punctajelor obtinute.

    ART. 24

    Dupa vizualizarea informatiilor prevazute la art. 22 alin. (2), responsabilitatea stabilirii ofertei castigatoare revine autoritatii contractante.

    ART. 25

    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite in SEAP rezultatul procedurii de atribuire, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autoritatii contractante la informatiile prevazute la art. 22 alin. (2).

    (2) Pe baza informatiilor introduse in SEAP de catre autoritatea contractanta, sistemul informatic genereaza automat catre toti ofertantii participanti la procedura de licitatie deschisa prin mijloace electronice instiintari cu privire la rezultatul procedurii.

    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua si comunicarile prevazute la sectiunea a 5-a a cap. V din ordonanta de urgenta.

    ART. 26

    Dupa incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un anunt de atribuire, spre publicare in SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Licitatia restransa

    ART. 27

    Licitatia restransa prin mijloace electronice se initiaza prin completarea formularului specific prevazut la art. 2.

    ART. 28

    Dupa data publicarii anuntului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitatie restransa prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatiile solicitate in mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii.

    ART. 29

    Autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatii referitoare la forma si conditiile in care se demonstreaza indeplinirea de catre operatorii economici a criteriilor de selectie, precum si termenul in care estimeaza ca va finaliza verificarea indeplinirii criteriilor respective.

    ART. 30

    (1) Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a-si depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitatie restransa prin mijloace electronice.

    (2) Candidatii introduc in SEAP informatiile privind indeplinirea criteriilor de selectie, in conditiile solicitate de autoritatea contractanta.

    (3) In situatia in care pentru a demonstra indeplinirea anumitor criterii de selectie autoritatea contractanta a solicitat prezentarea unor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica.

    (4) In cazul in care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma si utilizandu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta cu privire la regulile de comunicare si transmitere a datelor.

    (5) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmeaza sa fie furnizate in cursul indeplinirii viitorului contract, caz in care trebuie sa precizeze in cuprinsul documentatiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora.

    ART. 31

    (1) Verificarea modului de indeplinire a criteriilor de calificare si selectie de catre fiecare ofertant si responsabilitatea rezultatului acestei verificari revin comisiei de evaluare constituite in cadrul autoritatii contractante.

    (2) In situatia in care constata ca nu este posibila respectarea termenului prevazut la art. 29, autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatii cu privire la prelungirea acestui termen.

    ART. 32

    (1) In urma verificarii modului de indeplinire a criteriilor de selectie, comisia de evaluare introduce in SEAP, utilizand facilitatile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, denumirea/numele candidatilor declarati selectati si neselectati, precum si punctajul obtinut de fiecare candidat prin aplicarea criteriilor de selectie prevazute in documentatia de atribuire.

    (2) In baza informatiilor introduse potrivit alin. (1), rezultatul etapei de selectare este stabilit automat in cadrul SEAP prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in cadrul acestui sistem informatic.

    (3) Sistemul informatic genereaza automat catre toti candidatii participanti la procedura de licitatie restransa prin mijloace electronice instiintari cu privire la rezultatul etapei de selectare.

    (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua si comunicarile prevazute la sectiunea a 5-a a cap. V din ordonanta de urgenta.

    ART. 33

    Sistemul informatic permite doar candidatilor selectati in etapa anterioara sa depuna oferte in cadrul etapei a doua a procedurii de licitatie restransa prin mijloace electronice.

    ART. 34

    In cadrul etapei a doua a licitatiei restranse prin mijloace electronice, prevederile art. 14, 17, 18 si ale art. 21-26 se aplica in mod corespunzator.

 

    SECTIUNEA a 3-a

    Cererea de oferte

    ART. 35

    Cererea de oferte prin mijloace electronice se initiaza prin transmiterea de catre autoritatea contractanta a unei invitatii de participare la procedura de atribuire, care se publica in SEAP.

    ART. 36

    Dupa transmiterea invitatiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevazute la art. 14-25 pentru aplicarea licitatiei deschise.

    ART. 37

    In termen de 48 de zile de la data transmiterii catre autoritatea contractanta a clasamentului privind rezultatul procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in SEAP informatii referitoare la identitatea ofertantului castigator, la produsele/serviciile/ lucrarile care fac obiectul contractului de achizitie publica si la preturile sau gama de preturi care urmeaza sa fie platite.

    ART. 37

    Dupa incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un anunt de atribuire, spre publicare in SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta.

-------------

    Art. 37 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    CAP. IV

    Licitatia electronica

 

    ART. 38

    (1) In cazul in care licitatia electronica reprezinta etapa finala a unei proceduri de atribuire care a fost aplicata prin utilizarea integrala a mijloacelor electronice, aceasta poate fi initiata de autoritatea contractanta numai dupa transmiterea de catre SEAP a informatiilor prevazute la art. 22 alin. (2).

    (2) In cazul in care licitatia electronica reprezinta etapa finala a unei proceduri de atribuire care a fost aplicata prin utilizarea partiala a mijloacelor electronice sau la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi initiata numai dupa introducerea de catre autoritatea contractanta in SEAP a informatiilor solicitate in mod automat de sistemul informatic.

    ART. 39

    Licitatia electronica se poate organiza numai in masura in care facilitatile tehnice disponibile in cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractanta.

    ART. 40

    Autoritatea contractanta are obligatia de a introduce in SEAP informatii cu privire la numarul de runde ale licitatiei electronice pe care le organizeaza, calendarul de desfasurare a acestora, precum si elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare.

    ART. 41

    (1) Durata unei runde de licitatie electronica se stabileste in zile si este de minimum o zi, iar intre runde trebuie sa existe intervale stabilite in zile, a caror durata minima este de o zi.

    (2) Daca pe parcursul unei runde de licitatie electronica nu se mai introduc preturi si/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractanta are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitatiei electronice fara a mai organiza rundele urmatoare, dar numai daca a precizat acest lucru in cadrul informatiilor prevazute la art. 40.

    ART. 42

    La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin. (2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

    ART. 43

    (1) In orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiilor electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament.

    (2) Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, precum si numarul participantilor la licitatia electronica respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta a prevazut la initierea acestei faze posibilitatea comunicarii acestor informatii.

    (3) Pe parcursul licitatiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti.

    (4) Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

    ART. 44

    (1) La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire stabilit conform prevederilor sectiunii a 3-a a cap. V din ordonanta de urgenta.

    (2) In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.

 

    CAP. V

    Catalogul electronic

 

    ART. 45

    (1) In cadrul SEAP, operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzand produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera, cu rol de instrument de lucru optional pentru aplicarea prevederilor art. 19 din ordonanta de urgenta.

    (2) In cazul in care publica un astfel de catalog, operatorii economici au obligatia de a mentiona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrarile oferite, inclusiv pretul, astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv.

    ART. 46

    (1) Autoritatea contractanta, accesand cataloagele publicate in SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrarile prezentate in aceste cataloage si de a transmite in acest scop, prin intermediul SEAP, notificari operatorilor economici care le ofera.

    (2) Notificarile prevazute la alin. (1) trebuie sa contina informatii referitoare la:

    a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrarilor solicitate;

    b) cerintele privind livrarea, prestarea sau executarea;

    c) conditiile in care urmeaza sa se efectueze plata.

    ART. 47

    (1) In termen de doua zile de la primirea notificarii prevazute la art. 46 alin. (2), operatorul economic are obligatia de a transmite prin intermediul SEAP daca accepta sau nu accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta. Netransmiterea unui raspuns in acest termen echivaleaza cu neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta.

    (2) In cazul in care operatorul economic accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferma pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor.

    (3) Autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SEAP daca accepta oferta ferma prevazuta la alin. (2), in termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de catre operatorul economic.

 

    CAP. VI

    Solutionarea contestatiilor

 

    ART. 48

    Contestatiile formulate in legatura cu procedurile si modalitatile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile cap. IX din ordonanta de urgenta.

    ART. 49

    In cazul contestatiilor care vizeaza acte ale autoritatii contractante in legatura cu o procedura de atribuire aplicata integral prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in SEAP, prin utilizarea facilitatilor tehnice puse la dispozitie de sistemul informatic si nu mai tarziu de termenul prevazut la art. 271 alin. (3) din ordonanta de urgenta, faptul ca procedura de atribuire este suspendata de drept.

    ART. 50

    (1) Responsabilitatea deciziilor si masurilor luate in cursul aplicarii procedurii de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice revine autoritatii contractante.

    (2) Responsabilitatea pentru corecta functionare a SEAP revine operatorului acestui sistem.

    ART. 51

    In cazul in care contestatia vizeaza acte emise in legatura cu o procedura de atribuire aplicata integral prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, referitoare la contestatia in cauza, precum si dispozitivul hotararilor judecatoresti in situatia in care au fost formulate actiuni in justitie conform prevederilor ordonantei de urgenta.

 

    CAP. VII

    Suspendarea dreptului operatorului economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP

 

    ART. 52

    Suspendarea dreptului unui operator economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP se aplica in cazul in care operatorul economic inregistrat in SEAP incalca normele si procedurile de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice, stabilite de operatorul acestuia.

    ART. 53

    (1) Operatorul SEAP va decide asupra duratei suspendarii din sistemul electronic, in functie de efectele incalcarii normelor si procedurilor de utilizare si securitate asupra bunei functionari a sistemului informatic, durata care nu poate depasi 2 ani.

    (2) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui operator economic in termen de doua zile lucratoare de la constatarea incalcarii normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale SEAP.

    (3) Decizia de suspendare se publica in SEAP.

    (4) Deciziile de suspendare stabilite de operatorul SEAP conform prevederilor prezentului capitol pot fi contestate in justitie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

    ART. 54

    Normele si procedurile de utilizare si securitate ale SEAP vor fi adoptate prin decizie a operatorului SEAP si publicate in SEAP in termen de cel mult 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.

 

    CAP. VIII

    Tarife

 

    SECTIUNEA 1

    Tariful de participare

    ART. 55

    Nu se percep tarife pentru urmatoarele operatii:

    a) inregistrarea si reinnoirea inregistrarii in SEAP atat a operatorilor economici, cat si a autoritatilor contractante, astfel cum se prevede la cap. II;

    b) punerea la dispozitia autoritatilor contractante a formularului specific prevazut la art. 2, publicarea in SEAP, indiferent de procedura aplicata, a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire, precum si transmiterea acestor anunturi catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de catre operatorul SEAP;

    c) consultarea de catre orice operator economic a anunturilor prevazute la lit. b), precum si a documentatiei de atribuire publicate in SEAP conform prevederilor art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta.

    ART. 56

    (1) Pentru a participa la o procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitatie electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, orice operator economic inregistrat in SEAP are obligatia sa plateasca operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare.

    (2) Tariful de participare se achita in avans, operatorul economic neavand dreptul de a participa la procedura respectiva in cazul in care nu plateste acest tarif.

    ART. 57

    (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 20 de lei pentru orice tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitatia electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice.

    (2) La cuantumul tarifului de participare se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.

    (3) Tariful de participare se face venit la bugetul operatorului SEAP.

    ART. 58

    (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare, datorat de un operator economic, in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1), pentru participarea la o procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice si/sau la o licitatie electronica ca faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, se stabileste prin decizie a operatorului SEAP, in functie de necesitatile de dezvoltare, operare si administrare ale sistemului electronic de achizitii publice si de cerintele de securitate adecvate ale acestuia, in limita valorii maxime prevazute la art. 57 alin. (1).

    (2) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare corespunzatoare mai multor proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice si/sau mai multor licitatii electronice ca faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice, la care estimeaza ca urmeaza sa participe.

    (3) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda reduceri ale tarifului de participare in situatia in care operatorul economic opteaza sa participe la un numar determinat de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice si/sau de licitatii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achizitii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.

    (4) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a participa, in mod gratuit, la un numar determinat de proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice si/sau de licitatii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achizitii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice.

    (5) Deciziile prevazute la alin. (1), (3) si (4) se publica in SEAP.

    ART. 59

    (1) Operatorul economic are dreptul de a participa la orice procedura de atribuire aplicata integral prin mijloace electronice sau la orice licitatie electronica, pentru care a achitat tariful de participare, pe toata perioada in care este inregistrat in SEAP.

    (2) Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare, aferente procedurilor de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice si/sau licitatiilor electronice la care nu mai intentioneaza sa participe.

    ART. 60

    (1) Pentru a publica produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera conform prevederilor art. 45, orice operator economic inregistrat in SEAP are obligatia sa plateasca operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare pentru publicarea in catalog.

    (2) Tariful de participare pentru publicarea in catalog se achita in avans.

    (3) Dupa plata tarifului de participare pentru publicarea in catalog, operatorul SEAP pune la dispozitie oricarui operator economic o pozitie in catalog care ii va permite acestuia publicarea in catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioada de 2 ani.

    (4) Perioada prevazuta la alin. (3) se calculeaza de la data la care operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs, serviciu sau unei lucrari in cadrul unei pozitii din catalog.

    (5) La expirarea perioadei prevazute la alin. (3), in conditiile in care operatorul economic nu achita un nou tarif de participare pentru publicarea in catalog, pozitia respectiva va fi radiata automat.

    ART. 61

    (1) Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea in catalog este de maximum 2 lei pentru o pozitie din catalog.

    (2) La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea in catalog se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.

    (3) Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare pentru publicarea in catalog, corespunzatoare mai multor pozitii de catalog.

    (4) Tariful de participare pentru publicarea in catalog se face venit la bugetul operatorului SEAP.

    ART. 62

    (1) Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea in catalog, datorat de un operator economic, se stabileste prin decizie a operatorului SEAP, in functie de necesitatile de dezvoltare, operare si administrare ale SEAP si de cerintele de securitate adecvate ale acestuia, in limita valorii maxime prevazute la art. 61 alin. (1).

    (2) Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a publica in catalog produse, servicii sau lucrari in mod gratuit, in limita a 50 de pozitii de catalog.

    (3) Deciziile prevazute la alin. (1) si (2) se publica in SEAP.

    ART. 63

    Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare pentru publicarea in catalog, aferente pozitiilor in care nu a publicat sau nu mai intentioneaza sa publice produse, servicii sau lucrari.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Tariful de utilizare

    ART. 64

    (1) Orice autoritate contractanta care a declansat in SEAP o procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitatie electronica are obligatia sa plateasca operatorului SEAP un tarif de utilizare al carui cuantum este stabilit in functie de numarul si de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice in SEAP. In cazul unei achizitii pe loturi, tariful este perceput pentru o singura procedura de atribuire.

    (2) In functie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declansata in SEAP, orice autoritate contractanta datoreaza:

    a) 80 lei in cazul unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar daca aceasta include sau nu include o faza finala de licitatie electronica;

    b) 50 lei in cazul unei proceduri de cerere de oferta, aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar daca aceasta include sau nu include o faza finala de licitatie electronica.

    (3) Pentru organizarea unei licitatii electronice cu faza finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice sau la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, orice autoritate contractanta datoreaza un tarif de utilizare de 50 lei, numarul de runde organizate neavand relevanta la stabilirea tarifului respectiv.

    (4) In cazul achizitionarii pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor electronice, orice autoritate contractanta datoreaza un tarif de utilizare de 5 lei.

    (5) La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. (2), (3) si (4) se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.

    (6) La individualizarea tarifului de utilizare se au in vedere situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), chiar daca acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea de contracte de achizitii publice.

    (7) Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP.

    ART. 65

    (1) Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectueaza semestrial in baza deciziei titlu de creanta emise de operatorul SEAP si a facturii anexate la aceasta.

    (2) Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de utilizare datorat pentru achizitiile prevazute la art. 64 alin. (2), (3) si (4), care au fost initiate in cadrul primului semestru al anului, pana la data de 15 august a anului in curs, iar pentru cele initiate in cadrului celui de-al doilea semestru al anului, pana la data de 15 februarie a anului urmator.

    (3) Deciziile si facturile prevazute la alin. (2) vor fi transmise autoritatilor contractante in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acestora, fie prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

    (4) Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de utilizare pana la data de 20 septembrie a anului in curs, pentru tariful de utilizare aferent primului semestru, si, respectiv, pana la data de 20 martie a anului viitor, pentru tariful de utilizare aferent celui de-al doilea semestru.

    ART. 66

    Operatorul SEAP are obligatia de a pune la dispozitie oricarei autoritati contractante, la solicitarea acesteia, situatia privind numarul si tipul de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, care a stat la baza individualizarii tarifului de utilizare.

 

    CAP. VIII^1

    Masuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica

-------------

    Cap. VIII^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    ART. 66^1

    Incepand cu anul 2008, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, intr-un procent de cel putin 20% din valoarea totala a achizitiilor publice efectuate de aceasta in cursul anului respectiv.

-------------

    Art. 66^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    ART. 66^2

    Valoarea anuala totala a achizitiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determina prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul:

    a) procedurilor de licitatie deschisa, de licitatie restransa si de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;

    b) licitatiei electronice, astfel cum este prevazuta aceasta modalitate speciala de atribuire a contractului de achizitie publica la art. 161-169 din ordonanta de urgenta;

    c) achizitiei directe, astfel cum este prevazuta la art. 19 din ordonanta de urgenta, daca aceasta este realizata prin intermediul catalogului electronic.

-------------

    Art. 66^2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    ART. 66^3

    Centralizarea informatiilor referitoare la utilizarea in anul precedent, de catre autoritatile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru achizitiile directe se realizeaza de operatorul SEAP, care are obligatia de a transmite un raport centralizator Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pana la data de 31 martie a fiecarui an.

-------------

    Art. 66^3 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    CAP. IX

    Dispozitii tranzitorii si finale

 

    ART. 67

    In vederea informarii tuturor persoanelor interesate, operatorul SEAP are obligatia de a publica prezentele norme SEAP.

    ART. 68

    (1) Functionarea SEAP este asigurata din punct de vedere tehnic de catre operatorul SEAP, in mod etapizat, dupa cum urmeaza:

    a) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile oricarui solicitant, indiferent daca acesta este autoritate contractanta sau operator economic, procedurile de inregistrare si de reinnoire a inregistrarii, prevazute la cap. II;

    b) in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitatile tehnice pentru publicarea anunturilor de intentie, de participare, de atribuire si pentru asigurarea accesului direct si nerestrictionat al oricarui operator economic la documentatia de atribuire, transmisa de autoritatea contractanta catre SEAP sub forma unui fisier electronic;

    c) in cel mult 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitatile tehnice pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 49 alin. (1), (2) si (3) din ordonanta de urgenta, pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de cerere de oferte si pentru achizitionarea directa de catre orice autoritate contractanta, prin intermediul catalogului electronic;

    d) in cel mult 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitatile tehnice pentru utilizarea licitatiilor electronice.

    e) in cel mult 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitatile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurilor de licitatie deschisa si licitatie restransa.

    e) pana la data de 15 martie 2008 sunt disponibile facilitatile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie deschisa.

-------------

    Lit. e) a alin. (1) al art. 68 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    e^1) pana la data de 15 aprilie 2008 sunt disponibile facilitatile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie restransa.

-------------

    Lit. e^1) a alin. (1) al art. 68 a fost introdusa de pct. 4 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    (2) Pana la data de 1 iunie 2007, operatorul SEAP are obligatia de a prezenta Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei proiectul tehnic aferent realizarii sistemelor de achizitie dinamice, astfel cum este prevazut in cadrul sectiunii a 2-a a cap. IV din ordonanta de urgenta, in scopul adoptarii normelor de aplicare specifice pentru punerea in practica a acestei modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica.

    (2) Pana la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligatia de a prezenta Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei proiectul tehnic aferent realizarii sistemelor de achizitie dinamice, astfel cum este prevazut in cadrul sectiunii a 2-a a cap. IV din ordonanta de urgenta, in scopul adoptarii normelor de aplicare specifice pentru punerea in practica a acestei modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica.

-------------

    Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    ART. 69

    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre operatorul SEAP.

    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in SEAP numai in conditiile publicarii anterioare in SEAP a anuntului de participare pentru procedura de atribuire corespunzatoare.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in SEAP fara publicarea anterioara in SEAP a anuntului de participare, in cazurile prevazute la art. 56 alin. (2), art. 110 alin. (2), art. 122 si 252 din ordonanta de urgenta.

-------------

    Alin. (3) al art. 69 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din HOTARAREA nr. 198 din 27 februarie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008.

 

    ART. 70

    Operatorul SEAP are obligatia de a respecta principiile nediscriminarii si tratamentului egal atunci cand acorda reducerile si gratuitatile prevazute la art. 58 alin. (3) si (4), precum si la art. 62 alin. (2).

    ART. 71

    (1) In scopul instruirii personalului autoritatilor contractante si operatorilor economici in domeniul organizarii achizitiilor publice prin mijloace electronice si cu privire la utilizarea SEAP, operatorul acestui sistem informatic are dreptul de a organiza cursuri de pregatire.

    (2) Perioadele si conditiile in care se organizeaza cursurile de pregatire se publica in SEAP.

    (3) Tarifele care vor fi percepute pentru organizarea cursurilor de pregatire vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP si vor fi publicate in SEAP.

    (4) Tarifele percepute pentru organizarea cursurilor de pregatire se fac venit la bugetul operatorului SEAP.

    ART. 72

    (1) Pentru licitatiile electronice initiate anterior datei intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, se vor percepe tarifele de utilizare in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la data initierii acestora.

    (2) Tarifele de participare achitate de operatorii economici anterior datei intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, fara a participa la procedurile de atribuire organizate prin sistemul electronic, se restituie de catre operatorul SEAP, la solicitarea acestora.

    ART. 73

    Prevederile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 74

    (1) Prezentele norme intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (2) Tarifele prevazute in cuprinsul cap. VIII vor fi percepute incepand cu data de 1 ianuarie 2007.

    (3) Pana la data de 1 ianuarie 2007, operatorii economici au dreptul de a publica produse, servicii sau lucrari in cataloagele prevazute la art. 45, in limita a 50 de pozitii de catalog

                                      ----