ORDONANTA nr. 70 din 29 august 2002 (*actualizata*)

privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local

(actualizata pana la data de 27 august 2004*)

EMITENT:     GUVERNUL

---------------

    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 31 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 27 august 2004, cu modificarile si completarile aduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003; LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 29 aprilie 2004; LEGEA nr. 279 din 23 iunie 2004; ORDONANTA nr. 78 din 19 august 2004.

 

 

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

 

    ART. 1

    (1) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice de interes judetean sau local, denumite in continuare unitati sanitare publice, sunt parte integranta a domeniului public al judetelor, comunelor, oraselor si municipiilor si se dau in administrarea unitatilor sanitare publice prin hotarare a consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, in conditiile legii. Componentele bazei materiale achizitionate cu finantare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern sunt proprietate privata a statului si sunt administrate de unitatile sanitare publice. Celelalte componente ale bazei materiale sunt proprietate privata a statului si sunt administrate de unitatile sanitare publice.

    (2) Schimbarea destinatiei sau instrainarea bazei materiale a unitatilor sanitare publice se poate face in conditiile legii si numai cu aprobarea Ministerului Sanatatii. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bazei materiale a unitatilor sanitare publice, fara aprobarea Ministerului Sanatatii, sunt nule. Nulitatea se constata de instanta de judecata, la solicitarea Ministerului Sanatatii. In cazul in care unitatile sanitare publice prevazute la alin. (1), inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate sau scoase la licitatie in vederea vanzarii, medicii au dreptul de preemtiune.

    (3) Indrumarea, coordonarea si monitorizarea activitatii desfasurate in unitatile sanitare publice se exercita de catre Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica, si de directiile de sanatate publica, unitati descentralizate care reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local.

    (4) Ministerul Sanatatii exercita controlul asupra activitatii unitatilor sanitare publice, precum si asupra modului de aplicare de catre acestea a dispozitiilor legale in vigoare in domeniul sanitar.

    (5) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea spitalele clinice si spitalele universitare sunt parte integranta a domeniului public al judetelor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si se dau in administrarea unitatilor sanitare respective prin hotarare a consiliului judetean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

-------------

    Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

    Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 29 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 4 mai 2004.

    Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 279 din 23 iunie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iunie 2004.

    Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 78 din 19 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.

 

    ART. 2

    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala in domeniul sanatatii, are urmatoarele atributii:

    a) elaboreaza normativele de personal, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii;

    b) aproba structura organizatorica a unitatilor sanitare publice cu personalitate juridica;

    c) centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale unitatilor sanitare publice, potrivit reglementarilor legale in domeniu;

    d) asigura repartizarea si redistribuirea echilibrata a medicilor in unitatile sanitare publice, pe baza comunicarii de catre autoritatile administratiei publice locale a posturilor neocupate si a excedentului de medici, potrivit normelor ce se vor elabora in acest scop in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    (2) Responsabilitatea si atributia prevazute la alin. (1) lit. b) se realizeaza cu avizul consiliilor judetene sau al consiliilor locale, dupa caz.

-------------

    Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 3

    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante directiile de sanatate publica au urmatoarele atributii:

    a) avizeaza, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice;

    b) aproba, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, statele de functii pentru unitatile sanitare publice cu personalitate juridica si le incadreaza in normativele de personal aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, precum si in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate;

    c) centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale transmise de unitatile sanitare publice si inainteaza situatiile centralizatoare Ministerului Sanatatii;

    d) inainteaza Ministerului Sanatatii propuneri privind infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea unitatilor sanitare publice, dupa caz, precum si pe cele referitoare la schimbarea profilului sau a denumirii acestor unitati.

-------------

    Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 4

    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante presedintii consiliilor judetene si primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

    a) asigura sumele necesare pentru cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale;

    b) avizeaza, in cel mult 10 zile de la data primirii, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli, trimise de unitatile sanitare publice;

    c) avizeaza, in termen de 5 zile de la data primirii, statele de functii pentru unitatile sanitare publice.

-------------

    Literele a) si b) ale art. 4 au fost abrogate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.*)

    Litera c) a art. 4 a fost modificata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.*)

    *) Modificarile aduse prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003 au fost abrogate de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

    Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 5

    (1) Consiliile judetene si consiliile locale pot infiinta, cu avizul Ministerului Sanatatii, Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, unitati de asistenta medicosociala, prin reorganizarea unor unitati sanitare publice.

    (2) Unitatile de asistenta medico-sociala se organizeaza ca institutii publice cu personalitate juridica finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetele locale, in functie de subordonare.

    (3) Veniturile proprii ale unitatilor de asistenta medicosociala se constituie din:

    a) sume decontate de casele de asigurari de sanatate, pe baza de contracte incheiate cu acestea, pentru finantarea cheltuielilor de personal aferente medicilor si asistentilor medicali din aceste unitati, precum si a cheltuielilor cu medicamente si materiale sanitare, conform prevederilor contractului-cadru;

    b) contributii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale sustinatorilor legali ai acestora, aprobate in conditiile legii prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;

    c) donatii, sponsorizari si alte venituri.

    (4) Finantarea unor cheltuieli pentru repararea si amenajarea cladirilor in care vor functiona unitatile de asistenta medico-sociala poate fi sustinuta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, iar alocarea sumelor se aproba prin hotarare a Guvernului.

    (5) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora norme privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

    (6) Unitatile de asistenta medico-sociala infiintate prin hotarari ale consiliilor locale comunale trec in responsabilitatea administrativa si financiara a consiliilor judetene, daca consiliile locale respective nu hotarasc altfel, asumandu-si finantarea in continuare.

-------------

    Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.*)

    Alin. (2^1) si (2^2) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.*)

    *) Modificarile aduse prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003 au fost abrogate de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

    Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

    Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de ORDONANTA nr. 78 din 19 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.

 

    ART. 5^1

    Beneficiarii serviciilor acordate in unitatile de asistenta medico-sociala sunt persoane cu afectiuni cronice care necesita, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, ingrijire, tratament si care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

-------------

    Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.*)

    *) Modificarile aduse prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003 au fost abrogate de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

    Art. 5^1 a fost introdus de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 5^2

    (1) Directiile de sanatate publica, cu avizul consiliilor judetene sau al consiliilor locale, pot infiinta, cu aprobarea Ministerului Sanatatii si cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, centre de sanatate multifunctionale pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunitatii locale.

    (2) Centrele de sanatate multifunctionale se organizeaza ca institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea directiilor de sanatate publica, prin reorganizarea unor unitati sanitare, sectii sau compartimente, precum si in foste locatii ale acestora, dezafectate, sau in alte locatii. Ulterior, centrele de sanatate multifunctionale vor fi preluate de consiliile judetene sau de consiliile locale.

    (3) Finantarea centrelor de sanatate multifunctionale se asigura din venituri proprii, precum si din sume acordate de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dupa caz.

    (4) Veniturile proprii ale centrelor de sanatate multifunctionale se constituie din:

    a) sumele decontate de casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale contractate si furnizate;

    b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice sau juridice;

    c) donatii, sponsorizari si alte venituri.

    (5) De la bugetul de stat se acorda sume prin bugetul Ministerului Sanatatii pentru derularea unor programe de sanatate.

    (6) Sumele de la bugetele locale se acorda pentru cheltuieli de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari si dotari independente, precum si pentru cheltuieli de personal, cu exceptia cheltuielilor de personal aferente personalului de specialitate medico-sanitar, care se asigura din sumele decontate de casele de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale contractate si furnizate.

    (7) Modul de organizare si functionare a centrelor de sanatate multifunctionale se stabileste prin norme elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor, care se aproba prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie 2004.

---------------

    Art. 5^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 78 din 19 august 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004.

 

    ART. 6

    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante conducerea unitatilor sanitare publice are urmatoarele atributii:

    a) elaboreaza, in termen de 5 zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, statul de functii si il inainteaza spre aprobare directiei de sanatate publica;

    b) organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;

    c) elaboreaza situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe care le inainteaza spre avizare, dupa caz, presedintelui consiliului judetean sau primarului si directiei de sanatate publica, in vederea centralizarii;

    d) urmareste incadrarea cheltuielilor in bugetul de venituri si cheltuieli; elaboreaza si aplica masuri de utilizare eficienta a bazei materiale si a fondurilor in vederea cresterii calitatii actului medical.

    (2) Conducerea unitatilor sanitare publice are obligatia de a dimensiona, cu avizul directiilor de sanatate publica, numarul de personal, in limita statului de functii si a bugetului de venituri si cheltuieli aprobate.

-------------

    Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 7

    Abrogat.

-------------

    Art. 7 a fost abrogat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 8

    Abrogat.

-------------

    Art. 8 a fost abrogat de LEGEA nr. 99 din 7 aprilie 2004 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004.

 

    ART. 9

    (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2002.

    (2) Pe data prevazuta la alin. (1) orice dispozitie contrara prezentei ordonante se abroga.

--------------

    NOTA:

    A se vedea si ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.

 

 

                                 PRIM-MINISTRU

                                 ADRIAN NASTASE

 

                                Contrasemneaza:

                                ---------------

                        Ministrul sanatatii si familiei,

                                 Daniela Bartos

 

                      p. Ministrul administratiei publice,

                                Ionel Flesariu,

                                secretar de stat

 

                        p. Ministrul finantelor publice,

                              Gheorghe Gherghina,

                                secretar de stat

 

    Bucuresti, 29 august 2002.

    Nr. 70.