Navigate Up
Sign In
Skip Navigation LinksPortal

Indicatori statistici

Home
  
  
  
  
  
collapse Anul : 2016 ‎(10)
Cap 6 Morbiditate-Trim I 2016.pdfCap 6 Morbiditate-Trim I 20162016
  
5/6/2016 11:41 AM
Cap 10 - Infectii interioare din spital Trim I 2016.pdfCap 10 - Infectii interioare din spital Trim I 20162016
  
5/6/2016 11:41 AM
Centralizator activitate CSM - Trim I 2016.pdfCentralizator activitate CSM - Trim I 20162016
  
5/6/2016 11:41 AM
Centralizator activitate spital Trim I 2016.pdfCentralizator activitate spital Trim I 20162016
  
5/6/2016 11:42 AM
Centralizator Contract - Sem I 2016.pdfCentralizator Contract - Sem I 20162016
  
5/6/2016 11:42 AM
Contract Cronici - Sem I 2016.pdfContract Cronici - Sem I 20162016
  
5/6/2016 11:43 AM
Contract DRG - Sem I 2016.pdfContract DRG - Sem I 20162016
  
5/6/2016 11:43 AM
Contract Spitalizare de zi - Sem I 2016.pdfContract Spitalizare de zi - Sem I 20162016
  
5/6/2016 11:44 AM
Morbiditate Subcapitol BIS Trim I 2016.pdfMorbiditate Subcapitol BIS Trim I 20162016
  
5/6/2016 11:45 AM
Principali indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim I 2016.pdfPrincipali indicatori ai cunoasterii sanatatii Trim I 20162016
  
5/6/2016 11:45 AM
collapse Anul : 2015 ‎(10)
Statistica numar pacienti 2015.pdfStatistica numar pacienti 20152015
  
3/4/2016 10:07 AM
Activitate ATI-TI 2015.pdfActivitate ATI-TI 20152015
  
5/6/2016 11:33 AM
Cap 6 - Morbiditate 2015.pdfCap 6 - Morbiditate 20152015
  
5/6/2016 11:33 AM
Cap 10 - Infectii interioare din spital 2015.pdfCap 10 - Infectii interioare din spital 20152015
  
5/6/2016 11:34 AM
Centralizator activitate CSM 2015.pdfCentralizator activitate CSM 20152015
  
5/6/2016 11:34 AM
Centralizator activitate spital 2015.pdfCentralizator activitate spital 20152015
  
5/6/2016 11:35 AM
Morbiditate-Subcapitol BIS 2015.pdfMorbiditate-Subcapitol BIS 20152015
  
5/6/2016 11:35 AM
Principali indicatori ai cunoasterii sanatatii 2015.pdfPrincipali indicatori ai cunoasterii sanatatii 20152015
  
5/6/2016 11:36 AM
Cap.2-Activitate amb si cab. de specialitate.pdfCap.2-Activitate amb si cab. de specialitate2015
  
5/16/2016 10:55 AM
Cap.2-Activitate ambulator stoma.pdfCap.2-Activitate ambulator stoma2015
  
5/16/2016 10:54 AM
collapse Anul : 2014 ‎(6)
Cap.1-Principali Indicatori ai cunoasterii sanatatii 2014.pdfCap.1-Principali Indicatori ai cunoasterii sanatatii 20142014
  
5/16/2016 11:00 AM
Cap.2-Activitate amb si cab. de specialitate 2014.pdfCap.2-Activitate amb si cab. de specialitate 20142014
  
5/16/2016 11:00 AM
Cap.2-Activitate ambulator stoma 2014.pdfCap.2-Activitate ambulator stoma 20142014
  
5/16/2016 11:00 AM
Cap.6-Morbiditate-Subcap.BIS 2014.pdfCap.6-Morbiditate-Subcap.BIS 20142014
  
5/16/2016 11:01 AM
Centralizator activitate spital 2014.pdfCentralizator activitate spital 20142014
  
5/16/2016 11:01 AM
Infectii interioare din spital 2014.pdfInfectii interioare din spital 20142014
  
5/16/2016 11:01 AM
collapse Anul : 2013 ‎(6)
Cap.1-Principali Indicatori ai cunoasterii sanatatii 2013.pdfCap.1-Principali Indicatori ai cunoasterii sanatatii 20132013
  
5/16/2016 11:02 AM
Cap.2-Activitate amb si cab. de specialitate 2013.pdfCap.2-Activitate amb si cab. de specialitate 20132013
  
5/16/2016 11:02 AM
Cap.2-Activitate ambulator stoma 2013.pdfCap.2-Activitate ambulator stoma 20132013
  
5/16/2016 11:03 AM
Cap.6-Morbiditate-Subcap.BIS 2013.pdfCap.6-Morbiditate-Subcap.BIS 20132013
  
5/16/2016 11:03 AM
1 - 30Next